Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance aneb možnost převedení zaměstnanců z třetích zemí v rámci koncernu


Co je vlastně karta vnitropodnikově přivedeného zaměstnance?

Novelou zákona o pobytu cizinců byla do našeho právního řádu od poloviny roku 2017 zavedena nová karta pro zaměstnávání cizinců, a to tzv. „Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“ (dále jen „Karta“). 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance představuje povolení k:

(i)     dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území ČR delšímu než 90 dnů; a zároveň

(ii)    výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.          

         Z uvedeného vyplývá, že Kartu je možné vydat pouze:

(i)   cizinci;

(ii)    pro zákonem určené pozice – manažer, specialista nebo zaměstnaný stážista;

(iii)   v případě vnitropodnikového převedení.

Vedle výše uvedených předpokladů je též nutné, aby byl cizinec před vnitropodnikovým převedením u společnosti, ze které je převáděn, zaměstnán nejméně po dobu 6 měsíců.


Jak rozumět pojmům užívaným zákonem o pobytu cizinců?

Cizincem je osoba, která není občanem členského státu EU, Evropského hospodářského společenství a Švýcarska. Kartu však není možné vydat, mimo jiné, ani cizinci, jenž je držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana EU (příp. průkazu o povolení k pobytu pro cizince) nebo o vydání takové karty požádal.

Vnitropodnikovým převedením je třeba rozumět dočasné (nikoliv trvalé) převedení cizince:

(i)     ve společnosti se sídlem mimo území členských států EU, se kterou má během převedení cizinec uzavřenou pracovní smlouvu, do jejího odštěpného závodu se sídlem na území ČR; nebo

(ii)    ze společnosti se sídlem mimo území členských států EU, se kterou má během převedení cizinec uzavřenou pracovní smlouvu, do společnosti se sídlem na území ČR, jež je vůči této společnosti ovládanou nebo ovládající osobou (mateřská a dceřiná společnosti) či v případě, že jsou obě tyto společnosti ovládány stejnou osobou (dvě dceřiné společnosti). 

Manažerem je cizinec pracující na vedoucí pozici, který především řídí společnost či odštěpný závod a na jehož činnost dohlíží a pokyny mu vydává zejména statutární nebo kontrolní orgán. Mezi další činnosti patří dohled a kontrola nad zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti, včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance či toto pouze doporučit nebo provést jiná personální opatření. 

Specialistou je cizinec mající specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení společnosti či odštěpného závodu, a který má zároveň potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti (příp. je členem profesního sdružení).

Zaměstnaným stážistou je cizinec s řádně ukončeným vysokoškolským vzděláním, který je převeden za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod. Po dobu převedení mu musí být placena mzda nebo plat.


Jak podat žádost a co je k tomu potřeba?

Žádost o vydání Karty se podává na formuláři „Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu“ a je ji obecně nutno podat osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Za splnění určitých podmínek nemusí být žádost podána osobně, přičemž ji může podat společnost do níž má být cizinec převeden.

Cizinec je oprávněn žádost podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě:

(i)   jehož je občanem

(ii)    jenž vydal cestovní doklad, jehož je držitelem; nebo

(iii)   ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Je-li cizinec občanem státu uvedeného v seznamu zemí dle vyhlášky 429/2010 Sb., výše uvedené pravidlo se neuplatní, tj. může podat žádost u jakéhokoli zastupitelského úřadu ČR.

Náležitosti žádosti o vydání Karty včetně veškerých příloh jsou uvedeny v § 42l zákona o pobytu cizinců. Veškeré dokumenty musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii (v originále vždy cestovní doklad a vysílací dopis). Dokumenty v cizím jazyce je nutné předložit v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Největším rozdílem oproti tzv. „Zaměstnanecké kartě“ je, že se k žádosti o vydání Karty nepřikládají listiny prokazující budoucí pracovněprávní vztah (např. pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti). 


Kdo o žádosti rozhoduje a na jak dlouho se karta vydává?

K rozhodování o vydání Karty je příslušné Ministerstvo vnitra a lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů ode dne jejího podání. Lhůta neběží či je prodloužena o dobu, kdy je např. nutné žádost doplnit či doložit další podklady. 

Karta je vydávána na dobu trvání vnitropodnikového převedení, nejdéle však na dobu:

(i)    3 let u manažerů a specialistů; a

(ii)    1 roku u zaměstnaných stážistů.

Platnost Karty lze opakovaně prodloužit, nejdéle však na dobu výše uvedenou.

V případě kladného posouzení žádosti vydá zastupitelský úřad na pokyn Ministerstva vnitra danému cizinci k vyzvednutí Karty v ČR vízum, nedisponuje-li jiným oprávněním pro vstup a pobyt na území. Za účelem vydání víza bude muset cizinec předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy mu v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění, tedy v zásadě do doby nástupu do zaměstnání.

V souvislosti s vnitropodnikovým převedením dále upozorňujeme na:

(i)    oznamovací povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce, kterou je nutné splnit nejpozději v den nástupu cizince k výkonu práce; a

(ii)    povinnost vést evidenci cizinců.

Plánujete-li v rámci koncernu převést některé zaměstnance a potřebujete s vnitropodnikovým převodem poradit či získat bližší informace, ozvěte se nám a my Vám se vším rádi pomůžeme. 

Mgr. Jindřich Kolář