Smlouvy za časů pandemie. Jak řešit částečnou nebo úplnou nemožnost plnit své smluvní povinnosti?


Koronavirus, společně se souvisejícími státními opatřeními, může ztížit nebo přímo znemožnit plnění smluvních povinností. Přestože pandemii koronaviru můžeme zařadit mezi případy tzv. vyšší moci, nejste na jejím základě automaticky oprávněni neplnit své závazky. Naopak i v této době je plnit musíte a smlouvy Vás nadále zavazují.

Co dělat, nemůžete-li plnit smlouvu?

1. Podívejte se do smlouvy, všeobecných obchodních podmínek.

Předně doporučujeme prověřit, zda Vámi uzavřené smlouvy obsahují speciální pravidla týkající se vyšší moci nebo zda vylučují zákonná ustanovení dopadající na obdobné situace. Nezapomeňte ani na všeobecné obchodní podmínky, pokud na ně smlouvy odkazují.

V případě, že smlouva obsahuje doložku vyšší moci, a ta Vás opravňuje neplnit smluvní povinnosti v případě pandemie, postupujte přesně podle této doložky (často jsou v takové doložce stanovené poměrně krátké lhůty, ve kterých musíte druhou stranu o existenci vyšší moci informovat).

Dále je důležité prověřit, zda Vaše smlouva nevylučuje zákonnou úpravu, podle které máte v obdobných případech možnost vyvolat jednání o změně smlouvy (k tomu více viz bod 3). V obchodní praxi je často použití této zákonné možnosti vyloučeno tím, že (a) jste přijali nebezpečí změny okolností nebo (b) přímo vyloučili aplikaci § 1765 občanského zákoníku (velmi často jsou tato ustanovení skryta ve všeobecných obchodních podmínkách nebo v závěrečných ustanoveních smluv). 

2. Informujte druhou stranu o zániku smlouvy, pokud z objektivních důvodů nejste schopni splnit svou povinnost vůbec. 

Pokud nemůžete svůj závazek z objektivních důvodů splnit vůbec, například pokud máte smlouvu stanovenou na pevné datum, kdy má proběhnout plnění, doporučujeme dovolat se zániku smlouvy pro tzv. nemožnost plnění, a zánik smlouvy oznámit druhé straně. S oznámením zbytečně nečekejte, neboť abyste zamezili své odpovědnosti za škodu, která vzniká druhé straně, je nutné ji vždy včas informovat o tom, že závazek není možné splnit.

Nemožnosti plnění se nemůžete dovolávat, pokud nejste schopni splnit závazek jen dočasně nebo jen částečně. Mezi nemožnost plnění totiž nepatří situace, kdy lze smluvní povinnost splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určité době. Pandemie koronaviru bude zpravidla znamenat pouze dočasnou překážku, a pokud pomine, budete moci závazek splnit. Nemožnost plnění se tak v souvislosti s pandemií bude týkat časově omezených smluv, u kterých povinnost splnit je pouze ve stanovené době. 

3. Zvažte možnost, zda vyvolat jednání o změně smlouvy. 

Situace okolo koronaviru může založit tzv. podstatnou změnu okolností, pokud v jejím důsledku dojde k znevýhodnění jedné ze stran natolik, že ve vzájemných právech a povinnostech stran vznikne zvlášť hrubý nepoměr. Máte-li uzavřenou smlouvu, která se stala pro Vás v důsledku pandemie nevýhodnou, můžete se za předpokladu, že jsou naplněny uvedené podmínky, obrátit na druhou smluvní stranu a vyvolat jednání o změně smlouvy

Například v situaci, kdy musíte platit nájem v prostorách, které teď nesmíte mít otevřené, nebo musíte dodat zboží nebo zhotovit dílo, ovšem při vynaložení výrazně vyšších nákladů, můžete prostřednictvím výzvy adresované druhé straně znovuotevřít jednání o smlouvě a požádat o nové nastavení obchodních podmínek (můžete tak docílit např. slevu z nájemného, dočasné přerušení dodávek, odložení termínu plnění na později, snížení dodávek, ale i ukončení smlouvy apod.). 

Výzvu musíte učinit v přiměřené lhůtě, doporučujeme tak učinit, co nejdříve (zákon stanoví vyvratitelnou domněnku 2 měsíců). Výzvu můžete uplatnit pouze, pokud jste na sebe ve smlouvě nepřevzali nebezpečí změny okolností anebo nevyloučili aplikaci ustanovení § 1765 občanského zákoníku (k tomu blíže viz bod 1 výše).

Připomínáme, že i v případě, že budete vyzývat druhou stranu k obnovení jednání o smlouvě, nadále musíte plnit své závazky, a to až do doby, kdy s druhou stranou uzavřete dodatek ke smlouvě nebo novou dohodu

Pokud se na změně podmínek s druhou stranou nedohodnete, můžete se obrátit na soud, aby podmínky změnil nebo Vaši povinnost zrušil. Podání žádosti na soud Vás nicméně nezbavuje povinnosti plnit své smluvní povinnosti, dokud nedojde k jejich úpravě soudem.

I v případě, že se rozhodnete druhou stranu nevyzvat k jednání o změně smlouvy, nebo se s druhou stranou nedohodnete a rozhodnete se nepodávat žádost o změnu nebo zrušení Vaší povinnosti k soudu, doporučujeme druhou smluvní stranu co nejdříve písemně informovat, že své smluvní povinnosti dále nejste schopni plnit z důvodu pandemie a přijetí souvisejících opatření. Jednak jí dáte možnost se na situaci včas připravit a jednak tím splníte svou oznamovací povinnost a nebudete odpovídat za další škody. 

4. Zprostěte se vůči druhé straně náhrady škody z důvodu vyšší moci.

Nestanoví-li Vaše smlouva něco jiného, lze pandemii koronaviru, doprovázenou opatřeními ze strany státu, s určitými výjimkami považovat za zásah vyšší moci. Dostanete-li se tedy v jejich důsledku do prodlení s plněním smluvních povinností, můžete se dle občanského zákoníku zprostit své povinnosti k náhradě škody za toto porušení, tj. v takovém případě bude vyloučena Vaše odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti. 

Je nutné si uvědomit, že vyloučení Vaší odpovědnosti za škodu se nebude vztahovat na smlouvy uzavírané až po vzniku pandemie nebo pokud neplnění povinností nastalo z jiného důvodu. Rovněž je důležité počítat s tím, že jakmile stav vyšší moci pomine, budete muset svou povinnost bezodkladně splnit, jinak již budete za další škodu odpovídat.

5. Prověřte, zda máte povinnost platit smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení. 

Přestože se v případě pandemie může jednat o vyšší moc, tato Vás bohužel na rozdíl od náhrady škody nezbavuje Vaší povinnosti platit smluvní pokuty, které jste si ve smlouvě s druhou stranou ujednali. 

Povinnost hradit smluvní pokutu zůstává pandemií nedotčena. Nicméně se domníváme, že i v jejím případě lze využít možnost vyzvat druhou stranu k jednání o změně smlouvy (blíže viz bod 3 výše)

Mimo to upozorňujeme, že existuje právní názor, dle kterého by požadavek druhé strany na zaplacení smluvní pokuty za situace, kdybyste například museli zavřít provoz v důsledku opatření souvisejících s nouzovým stavem v ČR, mohl být soudem považován za výkon práva v rozporu s dobrými mravy a poctivým jednáním, protože by taková pokuta byla fakticky sankcí za to, že jste respektovali veřejnoprávní příkaz. 

Tento nevýhodný stav ohledně povinnosti hradit smluvní pokuty bude v případě peněžitých závazků změněn, pokud bude přijat návrh zákona označovaného jako Lex Covid, jenž byl v noci 8.4.2020 schválen Poslaneckou sněmovnou. 

Bude-li tento návrh přijat Senátem a podepsán prezidentem, bude možné po straně, která je v prodlení s plněním svých peněžitých smluvních závazků z důvodu omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii, žádat úhradu smluvní pokuty nebo smluvního úroku prodlení pouze do výše zákonného úroku z prodlení, který teď aktuálně činí 10 % ročně. Tato výjimka je časově omezena na období prodlení od 12.3.2020 do dne, kdy přestane platit mimořádné opatření při pandemii, nejpozději do 30.6.2020 a nevztahuje se na smlouvy, které budou uzavřeny po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost prokázat, že omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, má strana, která je v prodlení. 

6. Počítejte s tím, že druhá strana má možnost od smlouvy odstoupit. 

Překážka vyšší moci nemá žádný vliv na možnost druhé smluvní strany od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených ve smlouvě nebo v zákoně, dostanete-li se do prodlení s plněním povinnosti. Pokud tedy budete v prodlení v důsledku pandemie, druhá strana má nadále možnost od smlouvy odstoupit nebo ji jinak ukončit (např. výpovědí).

Situace pochopitelně platí i obráceně, pokud bude v prodlení v důsledku pandemie Váš smluvní partner, budete oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného ve smlouvě nebo v zákoně, nebudete muset čekat, až pandemie skončí.

7. Vše pečlivě a průběžně dokumentujte.

Povinnost prokázat, že nepředvídatelná událost vznikla a byla hlavní příčinou neplnění povinností, nese vždy ta smluvní strana, která neplní. Doporučujeme proto vše pečlivě dokumentovat a zajistit si tak důkazy prokazující tyto skutečnosti.

S řešením Vašich konkrétních otázek jsme Vám rádi k dispozici.

Situace se každým dnem mění, jsou navrhována nová opatření a upřesňují se zákonné podmínky. Nelze tedy vyloučit, že výše uvedená doporučení se budou měnit nebo upravovat. Změny proto monitorujeme a budeme Vás o nich nadále informovat.

Mgr. Dominika Havelková