Lex Covid: Změny pro orgány obchodních společností, spolků, SVJ, družstev a dalších právnických osob, změny v sankcích za prodlení peněžitého závazku, změny v insolvenci a exekuci


Měli byste dle stanov svolat valnou hromadu nebo členskou schůzi a nevíte, jak na to v době nouzového stavu souvisejícího s pandemii COVID-19? 

Končí nebo již skončilo funkční období členů Vašeho představenstva, výboru, jiného voleného orgánu a bojíte se, že nebude možné jmenovat nové, a tak zajistit provozní činnosti Vaší společnosti, družstva, spolku? 

Dostali jste se do prodlení s plněním svých peněžitých povinností a bojíte se smluvních pokut, úroků z prodlení, exekuce a insolvence?

Akciové společnosti, společnosti s.r.o. a další obchodní společnosti, stejně jako družstva, SVJ, spolky a ostatní právnické osoby budou moci využít pro zajištění fungování svých orgánů možnosti, jež jim nabízí nový zákon tzv. Lex Covid, který nabyl účinnosti dne 24.4.2020.

Po dobu trvání mimořádných opatření upravuje nové možnosti způsobů rozhodování orgánů právnických osob a prodlužuje funkční období členů těchto orgánů. Mimoto upravuje i (a) nové podmínky insolvencí, (b) exekucí, (c) umožňuje prominutí zmeškání procesních lhůt v soudních řízeních, a (d) nové pravidlo, jak je to se smluvní pokutou a jinými sankcemi, pokud se dostanete do prodlení s peněžitým závazkem.

Lex Covid, až na výjimky, váže své účinky na trvání mimořádných opatření, kterými jsou nejen krizová nařízení vlády, ale také rozhodnutí o individuální povinné karanténě. Je tedy třeba vždy individuálně zvážit, jaká opatření a po jakou dobu se na konkrétní osobu vztahují.

Orgány právnických osob

V období od 16.3.2020 (od zákazu volného pohybu osob) nebo i od dřívějšího data, pokud byla nařízena individuální karanténa, nebo od zákazu vstupu cizinců na území ČR, nejpozději do 31.12.2020 (tj. po dobu trvání mimořádného opatření znemožňujícího, nebo značně ztěžujícího možnost konání valných hromad, pořádání členských schůzí, nebo jednání představenstev), Lex Covid nově umožňuje:

Rozhodování orgánu na dálku, tj. bez fyzické přítomnosti členů

Valné hromady, zasedání představenstva, dozorčí rady, členské schůze atd. budou moci rozhodovat korespondenčně (návrh usnesení a hlasování členů probíhá písemně prostřednictvím poštovních či kurýrních služeb) nebo prostředky elektronické dálkové komunikace (např. konferenčním hovorem či videohovorem), a to i přesto, že to zakladatelský dokument (stanovy, společenská smlouva apod.) neumožňuje.

Dotčený orgán však musí stanovit podmínky rozhodování, které včas sdělí svým členům.

Prodloužení funkčního období 

Pokud má skončit funkční období člena voleného orgánu (např. člena představenstva, výboru) po dni 24.4.2020, bude toto období automaticky prodlouženo tak, že skončí 3 měsíce po skončení mimořádného opatření

Podmínkou však je, že dotčený člen s tímto automatickým prodloužením nevysloví svůj nesouhlas. To platí i pokud funkční období má skončit do 1 měsíce po skončení mimořádného opatření.

Obnovení funkce člena

Pokud skončilo funkční období člena orgánu (např. člena představenstva, výboru) v období mezi vyhlášením mimořádného opatření (zákaz volného pohybu, karanténa) a dnem 24.4.2020, a právnická osoba dosud nezvolila nového člena, funkce člena orgánu se obnovuje, pokud s tím tento člen vysloví souhlas

K obnovení dojde doručením souhlasu právnické osobě. Funkční období zanikne uplynutím 3 měsíců od skončení mimořádného opatření.

Kooptace uvolněných míst v orgánu

Neklesne-li počet členů voleného orgánu (např. člena představenstva, výboru, dozorčí rady) pod polovinu, může tento orgán sám dočasně jmenovat osoby na uvolněná místa, a to i pokud to zakladatelský dokument (stanovy, společenská smlouva apod.) neumožňuje.

Prodloužení lhůty pro schválení účetní závěrky

Prodlužuje se lhůta pro schválení účetní závěrky společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev a to do 3 měsíců po skončení mimořádného opatření, nejpozději však 31.12.2020.

Insolvence

Odložení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh

Podnikatel, který se ocitne v úpadku způsobeném převážně v důsledku mimořádných opatření (např. neschopnost plnit závazky v důsledku uzavření provozovny, nedostatku surovin kvůli výpadkům v produkčním řetězci, ztráta odbytu, ztráta zaměstnání), není povinen podat z tohoto důvodu insolvenční návrh. To platí od 24.4.2020 až do uplynutí 6 měsíců po zrušení mimořádného opatření, nejdéle pak do 31.12.2020.

Ochrana proti věřitelským insolvenčním návrhům

Podá-li věřitel ve lhůtě od 24.4.2020 do 31.8.2020 insolvenční návrh, nepřihlíží se k němu, tj. jako by nebyl nikdy podán. Věřitelé tedy mohou zahájit insolvenční řízení nejdříve 1.9.2020.

Oddlužení

U oddlužení splátkovým kalendářem schváleného do 30.6.2017 lze změnit výši splátek bez svolání věřitelského výboru. 

Neplnění splátkového kalendáře v rámci tzv. "starého" oddlužení (schváleno do 31.5.2019), není důvodem zrušení oddlužení, pokud bylo neplnění podstatné části splátkového kalendáře způsobeno převážně v důsledku mimořádného opatření.

Zmírnění podmínek pro přiznání osvobození od placení pohledávek při skončení oddlužení splátkovým kalendářem – dlužník nemusí uhradit ani 30 % (resp. 50 %) pohledávek, ani částku, na níž se s věřiteli dohodl, a přesto mu může být osvobození od placení pohledávek přiznáno, pokud bylo nesplnění podmínek oddlužení způsobeno mimořádným opatřením.

Reorganizace

Dlužník může navrhnout soudu, aby bylo dočasně přerušeno plnění reorganizačního plánu.  Dočasně není možné přeměnit reorganizaci v konkurz. Toto je možné od 24.4.2020 až do uplynutí 6 měsíců po zrušení mimořádného opatření, nejdéle pak do 31.12.2020

Mimořádné moratorium

Umožňuje podnikatelům zachování provozu v situaci, kdy nejsou schopni plnit své závazky v důsledku mimořádného opatření. Umožňuje přednostní plnění závazků zásadních pro zachování provozu a chrání před vypovězením smluv s dodavateli, na nichž je provoz závislý. 

Oproti běžnému moratoriu je proces zjednodušen a zkrácen. Vyhlášení moratoria nebrání poskytnutí státní podpory v rámci protikrizových opatření.

Omezení doručování

Až do uplynutí 12 měsíců od skončení mimořádného opatření budou insolvenční soudy doručovat pouze dlužníkovi, osobám, o jejichž podání se rozhoduje a osobám, jimž je ukládáno něco vykonat. 

Exekuce

Dočasný zákaz exekuce prodejem movitých a některých nemovitých věcí          

Platí do 30.6.2020 za splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

  • povinný s prodejem nesouhlasí;
  • nejde o vymáhání pohledávek na výživném;
  • jedná se o nemovitost, v níž má povinný trvalý pobyt.    

Zvýšení nepostihnutelné částky

Částka, která musí zůstat povinnému k dispozici při zajištění prostředků na účtu, se zvyšuje na 4násobek životního minima, t.j. 15.440,- Kč. To platí do 31.12.2020.

Trvalé zvýšení limitu pro prodej nemovitosti

Exekuci prodejem nemovitosti, v níž má povinný trvalý pobyt, nelze provést, pokud souhrn přihlášených pohledávek nepřesáhne 100.000,- Kč bez příslušenství.

Vyloučení daňového bonusu na dítě 

Napříště exekuci nepodléhá daňový bonus na dítě. 

Prodlení s plněním peněžitého závazku

Omezení výše smluvní pokuty a jiných smluvních sankcí u peněžitých povinností

Po smluvní straně, která je v prodlení s plněním svých peněžitých smluvních závazků z důvodu omezení plynoucích z mimořádného opatření, bude možné žádat úhradu smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení pouze do výše zákonného úroku z prodlení, který teď aktuálně činí 10 % ročně. 

Tato výjimka je časově omezena na období prodlení od počátku mimořádného opatření do dne, kdy přestane platit, nejpozději do 30.6.2020 a nevztahuje se na smlouvy, které budou uzavřeny po 24.4.2020.

Povinnost prokázat, že omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, má strana, která je v prodlení.

Prominutí zmeškání lhůt

Účastníci řízení (např. občanskoprávní, soudní řízení správní, insolvenční, exekuční, řízení před ústavním soudem) mohou soud požádat o prominutí zmeškání lhůty k povedení procesního úkonu

Podmínkou je, aby mimořádné opatření znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provedení tohoto úkonu. Pro jednotlivé typy řízení jsou stanoveny různé lhůty počínající zrušením mimořádných opatření v délce od 7 do 15 dnů. Lhůta však neuplyne dříve, než stanovenou dobu po zrušení nouzového stavu. S žádostí o prominutí musí být spojen i zmeškaný úkon. (Např. pokud žalovaný, který není zastoupen advokátem, nepodal včas odvolání z důvodu povinné karantény nařízené proti jeho osobě, může požádat soud o prominutí zmeškání lhůty, a to ve lhůtě 15 dnů od skončení nouzového stavu. Pokud s touto žádostí podá soudu i příslušné odvolání, soud mu vyhoví a odvolání akceptuje jako včas podané.)

Obdobně v trestním řízení lze do 3 dnů od skončení mimořádných opatření požádat o navrácení lhůty.

Mgr. Eva Reichová